Prof. Dr. Mustafa Kemal EROL | Kolan Hospital

Prof. Dr. Mustafa Kemal EROL

Kardiyoloji
Şişli Kolan International
mustafakemal.erol@kolanhastanesi.com.tr Soru Sor

Prof. Dr. Mustafa Kemal EROL

Kardiyoloji
Şişli Kolan International
mustafakemal.erol@kolanhastanesi.com.tr

Soru Sor
Eğitim
 • 1982 Eskişehir Atatürk Lisesi
 • 1988 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1997 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi   
İlgi Alanları
 • Girişimsel Kardiyoloji
 • Kalp Sağlığı Check Up
 • Koroner Anjiyografi
 • Anjiyoplasti
 • Kompleks Koroner Girişimler (Bifurkasyon, Lezyonları, Kronik Total Oklüzyon)
 • Periferik Arter Müdahalesi
 • Karotis Arter Müdahalesi
 • Mitral Balon Vavüloplasti
 • Erişkin Doğuştan Kalp Hastalığı Müdahalesi (ASD, PFO, PDA Kapatma)
 • Kalp Pili, ICD, CRT-ICD İmplantasyonları
 • Kalp Kateterizasyonu
 • Ekokardiyografi
 • Transözofageal Ekokardiyografi
 • Klinik Kardiyoloji (Koroner Arter Hastalıkları, Kalp Yetmezliği, Hipertansiyon)
Çalıştığı Kurumlar
 • 1992 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2011 Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2012 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı  
 • 2013 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 2013 Medical Park Bahçelievler Hastanesi        
Diğer

Konferanslar

Ulusal Sempozyum, Kongre Ve Konferanslarda Davetli Konuşmacı Olmak

 • Erol K. İlginç Olgular, komplikasyonlar. X.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 11-14 Haziran 2003, İstanbul
 • Erol MK. Postprandial hiperglisemide kardiyovasküler risk ve diyabette hipertansiyon tedavisi. Türk Diyabet Vakfı-DOĞUDIAB ‘Modern Diyabet Tedavisi, 12 Eylül 2003 Erzurum
 • Erol MK. EKG. Karadeniz Kardiyovasküler Zirvesi 20-22 Haziren Trabzon
 • Erol MK.CPR. Türk Kardiyoloji Derneği Sürekli Eğitim Programı ‘Kardiyolojide aciller ve Kardiyoloji Hemşireliği Eğitim Programı’ 11 Eylül 2004, Samsun
 • Erol MK. Karşıt görüş: Her koroner arter hastası ACE inhibitörü kullanmalı. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004, Antalya
 • Erol MK. İhmal Edilen Risk Faktörü-Sol Ventrikül Hipertrofisi. 1. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi. 7-10 Nisan 2005, Antalya
 • Erol MK. ACE-İnhibisyonu ve Koroner Arter Hastalığı. Yeni Kanıtlar Işığında Hipertansiyon Tedavisi ve Kardiyovasküler Korunma. IV.Ege Tıp Günleri. 13-16 Nisan 2005. İzmir
 • Erol MK. Kapak Hastası Olan Kadının Gebelik Süresince İzlemi ve Doğum.Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Bölgesel Toplantısı 25 Mart 2005, Erzurum
 • Erol MK: Hormon Replasman Tedavisi Hala Tartışmalı mı?. Kardiyolojide Tartışmalı Konular XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005, Antalya
 • Erol MK. PKG Sırasında GpIIb/IIIa Reseptör Antagonisti Kullanımı. XIII.Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 7-10 Haziran 2006, Ankara
 • Erol MK. Akut Koroner Sendromların Tanısında EKG Değerlendirmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantısı 16 Eylül 2006 Erzurum 12.Erol MK, Göğüs Ağrısı. Türkiye  Solunum Araştırmaları Derneği 28. Ulusal Kongresi 20-23 Eylül 2006, Antalya
 • Erol MK: Homosistein Kimlere Bakalım? Ne Zaman Tedavi Edelim?  XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasım 2006, Antalya
 • Erol MK: Klinik Faydaları ve tolerabilitesi ile Corolan.  XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasım 2006, Antalya
 • Erol MK. Aort Kapak Hastalıkları. Güncel Kılavuzlar Kapak Hastalıklarında Yaklaşımımızı Nasıl Etkiledi?. 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 19-23 Ekim 2007, Antalya
 • Erol MK. Kalp yetersizliğinde If kanal blokeri olan ivabradinin yeri var mı?. Kronik kalp yetersizliğinde tartışmalı konular sempozyumu, 15 Kasım 2008 İstanbul
 • Erol MK. Aort kapak hastalığı: vaka örnekleri ile tedavi yaklaşımları, girişim/operasyon endikasyonları. TKD Bölgesel eğitim toplantısı, 13-14 Haziran 2009, Sivas
 • Erol MK. 2008’ de yanıt bulan sorular. Sol ventrikül disfonksiyonu bulunan stabil koroner arter hastalarında tedaviye ivabradin eklenmesi mortaliteyi ve kardiyak olayları azaltıyor mu?BEAUTIFUL çalışması 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2009,  İstanbul
 • Erol MK. Yeni kılavuzlar ışığında akut miyokard infarktüsü tedavisi. Uludağ iç hastalıkları kongresi, 9-12 Nisan 2009 Bursa
 • ErolMK. Antiagregan ve antikoagülan tedavi (ST yükselmeli akut miyokard infarktüsü 2009 güncelleme) 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009, İstanbul
 • Erol MK. KV Risklerde RAAS inhibisyonu ve Beta Blokerler. Hipertansiyon tedavisinde RAAS blokajı. AHEAD Aile Hekimleri güz okulu 30 Eylül-4 Ekim 2009 Antalya
 • Erol MK. Trombolitik tedavi/primer PKG: Hangisi? Ne zaman?. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul
 • Erol MK. Karşıt Görüş. Hipertansiyon tedavisinde önce ACEİ başlanmalı. Aile Hekimleri Kongresi 28-30 Nisan 2011 İstanbul
 • Erol MK. Tedavinin Temeli Olarak Renin Anjiotensin Sistemi Blokajı. TAHEV Aile Hekimliği Güz Okulu, 21-25 Eylül 2011, Antalya
 • Erol MK. Uzmanına Danış. Kalp Krizi geçiren Hasta. TAHEV Aile Hekimliği Güz Okulu, 21-25 Eylül 2011, Antalya 

Ulusal Sempozyum, Kongre Ve Konferanslarda Panelist Olmak

 • Erol MK. Panelistlik. Revaskülarizasyona nasıl karar vermeliyiz? 5 soru ve 5 cevap. IV. Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahi Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2008
 • Erol MK Panelist. Canlı yayın. XVI. Ulusal uygulamalı girişimsel Kardiyoloji Kongresi. 26-29 mayıs 2009 Antalya
 • Erol MK. Panelist. Günün Olgusu. TKD-Hipertansiyon-Lipit-Koroner arter hastalığı Çalışma grupları toplantısı, 25-28 şubat 2010, Kıbrıs
 • Erol MK. Oturum Başkanlığı: Koroner Girişimlerde Yardımcı İlaç Tedavisi. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004, Antalya
 • Erol MK Oturum Başkanlığı. Kalp Yetersizliği: Tanı ve Tedavide Yeni Bulgular XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 26-29 Kasım 2005, Antalya
 • Erol MK. Oturum Başkanlığı. Vaka Sunumları. XIV. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı. 7-10 Haziran 2007, İstanbul
 • Erol MK. Oturum Başkanlığı. Atriyal Fibrilasyonda Yeni Tedavi Akımları III. Kardiyoloji&Kardiyovasküler Cerrahi Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2007
 • Erol MK. Oturum başkanlığı. Girişimsel: Primer perkütan girişim. 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009, İstanbul
 • Erol MK. Oturum başkanlığı. Akut miyokard enfarktüsü: Farklı parametreler, yeni yaklaşımlar. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2009, İstanbul
 • Erol MK Oturum başkanlığı. Hastalarım soruyor? 10 soru 10 cevap. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul
 • Erol MK. Açık Oturum. Birinci Basamakta Kardiyovasküler Hasta. TAHEV Aile Hekimliği Güz Okulu, 21-25 Eylül 2011, Antalya 
 • Ulusal Bilimsel Toplantı Ve Etkinliklerde (Sempozyum, Kongre Ve Konferans Gibi) Düzenlemek Veya Başkanlık Yapmak
 • XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 27-30 Kasım 2004, Antalya
 • XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 26-29 Kasım 2005, Antalya
 • 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 24-27 Ekim 2008, İstanbul
 • XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 22-25 Ekim 2009, İstanbul
 • XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Düzenleme Kurulu (Bilim Kurulu) Üyeliği, 21-24 Ekim 2010, İstanbul

Bilimsel Yayın ve Makaleler

Yurt İçinde Yayınlanmış Kitap İçerisinde Bölüm Yazarlığı

 • Erol MK, Yılmaz M. Restriktif Kardiyomyopati. In. Erol  Ç, Özkan M. Eds.Klinik Ekokardiyografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri. MN Medikal&Nobel Tıp Kitabevi 2006
 • Erol MK, Gürlertop Y. Kalp kapak hastalıklarında kardiyak kateterizasyon. In. Oto A, Ergene O, Kozan Ö, et al eds. Girişimsel Kardiyoloji. Erkem Tıbbi Yayıncılık 2007
 • Arslan Ş, Erol MK. Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi. In Mirici A. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon. TUSAT eğitim kitapları serisi 2009.
 • Arslan Ş, Erol MK. Pulmoner arteriyel hipertansiyonda kardiyak kateterizasyon. In Mirici A. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon. TUSAT eğitim kitapları serisi 2009.
 • Erol MK. ST yükselmeli miyokard infarktüsü:ilaç tedavisi. In. Oto A.Tokgözoğlu L, İlkay E,i Aytemir K eds. Akut Koroner Sendrom. Erkem Tıbbi Yayıncılık, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi
 • Erol MK. Aritmiler, Nedenleri, Tanısal Yöntemler, Güncel Tedavi Yaklaşımları. In Görenek B, Birdane A eds. Atriyum Fibrilasyonu ilaçlı tedavi yöntemleri: Ritim Kontrolü. Nobel Tıp Kitabevi 2010.
 • Erol MK. Akut koroner sendromların tanı ve tedavisi. In. Temel Kardiyoloji, Kozan Ö ed. Güneş Kitabevi 2010
 • Erol MK. Perkütan atriyal septal defekt kapatması. In Enar R ed. Pratik İnvazif Kardiyoloji . Nobel Tıp Kitabevi 2015

Kitap Bölümü Çevirisi

 • Erol MK. Koruyucu Kardiyoloji: Aterosklerotik Biyoloji ve Hastalığın Epidemiyolojisi. In. Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Diyet ve Beslenme İle İlgili Konular. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Obezite ve Metabolik Sendrom. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Koroner Stentleme In. Şahim M çeviri ed. Grossman’s Kardiyak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim. Nobel&Güneş Kitabevi;2007-11-16
 • Erol MK. Diyabet. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Lipid Bozuklukları. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007. Erol MK. Koruyucu Kardiyoloji In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Egzersiz ve Fiziksel Aktivite. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Hipertansiyon. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Sigara Kullanımı. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Östrojen, Kadın Cinsiyet ve Kalp Hastalığı. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Etanol ve Kalp. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Koroner Arter Hastalığı İçin Diğer Risk Faktörleri. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Davranışsal Kardiyoloji Ve Kalp Hastalığı. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Kardiyak Rehabilitasyon ve sekonder Korunma. In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Risk Faktör Modifikasyonuna Tamamlayıcı Yaklaşım In.Kozan Ö çeviri ed.Topol Texbook of Cardiovascular Medicine . Güneş Kitabevi 2007
 • Erol MK. Akut koroner sendromlarda B-tipi natriüretik peptidler. In Kozan Ö çeviri ed. Toppl EJ. Acute coronary syndromes. Avrupa Tıp Kitapçılık 2008-10-11
 • Erol MK. Akut koroner sendromlarda inflamatuar göstergeler. In Kozan Ö çeviri ed. Toppl EJ. Acute coronary syndromes. Avrupa Tıp Kitapçılık 2008-10-11

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts And Humanities)

 • Erol MK., Ugur M., Yilmaz M., Acikel M., Sevimli S., Alp N. Left atrial mechanichal functions in elite male athletes. Am J Cardiol 2001; 88:915- 917.
 • Erol MK., Genc Y., Kiziltunc A., Bozkurt E., Acikel M., Yilmaz M., Senocak H. Increased plasma adrenomedullin in patients undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty. SWİSS MED WKL 2001; 131:50-53.
 • Erol MK., Oztas S., Bozkurt E., Karakelleoglu S. Sister chromatid exchange analysis and chromosomal aberration studies in interventional cardiology laboratory workers. One year follow up study. Jpn Heart J 2002; 43:159-166.
 • Erol MK., Yılmaz M., Oztasyonar Y., Sevimli S., Senocak H. Aortic distensibility is increasing in elite athletes. Am J Cardiol 2002; 89:1002- 1004.
 • Erol MK., Yilmaz M., Acikel M., Karakelleoglu S. Left atrial mechanical functions in patients with essential hypertension. Acta Cardiol 2002; 57 (5): 323-327.
 • Erol MK., Karakelleoglu S. Assessment of right heart function in the athlete’s heart. Heart Vessels 2002;16: 175-180.
 • Bozkurt E., Erol MK., Keles S., Acikel M., Yılmaz M., Gurlertop Y. Relation of plasma homocysteine levels to intracoronary thrombus in unstable angina pectoris and in non-Q-wave acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2002; 90: 413-415.
 • Yilmaz M., Erol MK., Cetinkaya R.,Alp N. Effect of hemodialysis on left atrial mechanical functions in patients with chronic renal failure. Acta Cardiol 2002; 57 (4): 257-260.
 • Yilmaz M, Gurlertop Y, Acikel M, Erol K, Bozkurt E, Sevimli S, Senocak H. Effect of atenolol therapy on left atrial appendage function in patients with symptomatic mitral stenosis. Am J Cardiol 2003; 91: 1284-1285.
 • Yilmaz M, Erol MK, Acikel M, Sevimli S, Alp N. Pulsed Doppler tissue imaging can help to identify patients with right ventricular infarction. Heart Vessels 2003; 18:112-116.
 • Açikel M, Buyukokuroglu ME, Aksoy H, Erdoğan F, Erol MK. Protective effects of melatonin against myocardial injury induced by isoproterenol in rats. J Pineal Res 2003; 35:75-79.
 • Gurlertop Y, Yilmaz M, Acikel M, Bozkurt E, Erol MK, Senocak H, Alp N. Tissue Doppler properties of the left atrial appendage in patients with mitral valve disease. Echocardiography 2004; 21: 319-324.
 • Erol MK, Erol S, Koruk M, Ertek M, Bozkurt E. Effects of interferon- therapy on cardiac function in patients with chronic hepatitis B infection. Heart Vessels 2004; 19:263-6. 
 • Acikel M, Yilmaz M, Gurlertop Y, Kaynar H, Bozkurt E, Erol MK, Kose N, Meral M, Senocak H. The effect of pulmonary hypertension on left atrial mechanical functions in chronic obstructive lung disease. Int J cardiol 2004; 97: 187-92.
 • Yekeler İ, Ateş A, Özyazıcıoğlu A, Balcı AY, Erkut B, Erol MK. Time and risk analysis for acute type a aortic dissection surgery performed by hypothermic circulatory arrest, cerebral perfusion, and open distal aortic anastomosis.Heart Surg Forum. 2005;8(5):337-47.
 • Gurlertop Y, Yilmaz M, Acikel M, Bozkurt E, Erol MK, Gunogdu F, Senocak H, Atesal S. The use of anatomic M-mode echocardiography to determine the left atrial appendage functions in patients with sinus rhythm. Echocardiography. 2005;22(2):99-103.
 • Arslan S, Bozkurt E, Sarı RA, Erol MK. Diastolic function abnormalities in active rheumatoid arthritis evaluation by conventional Doppler and tissue Doppler: relation with duration of disease. Clin RLS